STATUT STOLNOTENISKOG KLUBA “LIBERTAS” DUBROVNIK

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/15) i članka 14. stavka 3., članka 48 i članka 96. stavka 2. Zakona o sportu (NN 11/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) na sjednici Skupštine održanoj dana 7. svibnja 2015. donešen je

STATUT

STOLNOTENISKOG KLUBA “LIBERTAS” DUBROVNIK

I.  Temeljne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Statutom kluba (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv, sjedište, područje djelovanja, cilj i zadaće, djelatnosti, tijela Kluba, način upravljanja, imovina kluba, materijalno -financijsko          poslovanje, javnost rada, prestanak rada kluba i druga pitanja značajna za rad                              STOLNOTENISKOG KLUBA “LIBERTAS” (u daljnjem tekstu: Klub).

II. Naziv, sjedište kluba, pečat i znak

Članak 2.

(1) Naziv kluba je: Stolnoteniski klub “LIBERTAS”

(2) Skaraćeni naziv kluba glasi: STK “LIBERTAS”

(3) Sjedište kluba je u Dubrovniku, Liechtensteinov put 10

Članak 3.

(1) Klub ima svoj pečat.

(2) Pečat je okruglog oblika s ručno ispisanim tekstom STK “LIBERTAS” s reketom i lopticom u             sredini.

(3) Klub ima znak.

(4) Znak Kluba je stolnoteniski reket sa stolnoteniskom lopticom u krugu.

Članak 4.

(1) Klub je u svom djelovanju samostalan.

(2) Klub je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Klub zastupa predsjednik.

(2) Odlukom Upravnog odbora kluba mogu se odrediti i druge osobe s pravnim i obavezama u             zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 6.

(1) Klub djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

(2) Klub je udruženi član Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

(3) Klub se može učlaniti i u druge sportske udruge i saveze udruga, kada je to u interesu                     stolnoteniskog sporta i nije u suprotnosti sa Zakonom o sportu.

III. Ciljevi i djelatnost Kluba

Članak 7.

Ciljevi kluba su promicanje, popularizacija i razvoj stolnog tenisa među svim dobnim i spolnim skupinama, utemeljen na odrednicama Zakona o udrugama, Zakona o športu, Pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora, Statutu Hrvatskog stolnoteniskog saveza, drugim zakonima i propisima, te na utvrđenoj politici razvitka sporta i stolnog tenisa u Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji/odnosno njezinom pravnom sljedniku/ i Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

     Djelatnosti kluba obuhvaćaju:

 • programe stolnoteniske aktivnosti djece predškolske dobi i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika i studenata, kao i dio sveukupne kulture za tu dobnu populaciju;
 • poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja, i poštivanja drugih, učenje tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje stolnim tenisom, kao dio odgojnih funkcija stolnog tenisa;
 • aktivnost stolnotenisača i stolnotenisačica kroz treninge i natjecanja radi osposobljavanja za postizanje športskih odnosno stolnoteniskih rezultata;
 • stolnotenisko-rekreacijske aktivnosti građana;
 • aktivnosti, poslove i djelatnosti koje se smatraju javnim potrebama u športu i od interesa su za Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvansku županiju / odnosno njezinog pravnog sljedbenika/ i Republiku Hrvatsku;
 • stolnoteniske aktivnosti usmjerene na doprinosu zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju kluba, kao činitelje razvitka humanih odnosa među ljudima i narodima.

Članak 9.

Stolnoteniska djelatnost Kluba temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim dostignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama, načelima olimpijskog pokreta, te pravilima športa i stolnog tenisa.

Članak 10.

U ostavarivanju potreba i interesa kluba, kao i u ostarivanju ukupnih aktivnosti u stolnoteniskoj djelatnosti, Klub osobito:

 • sudjeluje u utvrđivanju politike razvitka ukupnog športa i stolnog tenisa u Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji / odnosno njezinom pravnom sljdbeniku / i Republici Hrvatskoj.
 • sustavno djelije na omasovljavanju i unapređivanju stolnog tenisa uopće;
 • daje prijedloge i sugestije odgovarajućim tijelima, koja imaju značenje u ukupnom športskom i stolnoteniskom pokretu;
 • organizira i sudjeluje u natjecanjima na nacijonalnoj i međunarodnoj razini, bilo ekipno ili pojedinačno putem svojih članova;
 • organizira  stalna natjecanja: kvalifikacijske, prvenstvene i druge turnire, kako bi se svakom članu kluba pružilo prigodu da, prema svojoj kategoriji i umijeću sudjeluje u natjecanjima;
 • organizira stolnotenisku obuku članstva i posebice stolnotenisku školu za djecu i mladež;
 • dodjeluje priznanja, nagrade i pohvale;
 • organizira sve ostale poslove od zajedničkog interesa za razvitak stolnog tenisa u Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji / odnosno njezinom pravnom sljedbeniku / i Republici Hrvatskoj;
 • zakonito i uredno vodi financijsko i administrativno poslovanje kluba.

Članak 11.

(1) Klub može, radi pribavljanja sredstva za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno                   obavljati i gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

(2) Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti klub ostvari višak prihoda nad rashodima, on se               mora  koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kluba, u skladu s ciljevima                 utvrđenim Statutom.

(3) Klub može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenim ovim Statutom, u skladu sa Zakonom,           osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

IV. Članovi kluba

Članak 12.

Članom kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Članom kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost kluba. Članstvo u klubu one ostavruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članom kluba mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje pristupnicu porpisuje staratelj. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu kluba bez prava odlučivanja. Članstvo u klubu može biti redovno i počasno.

U klubu se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik kluba.

O načinu vođenja popisa članova određuje Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH.

Članak 13.

(1) O primanju u članstvo i prestanku članstva u klubu odlučuje Upravni odbor kluba.

(2) Upravni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo.

(3) Privremeni član ima sva prava i obaveze člana kluba osim prava odlučivanja.

Članak 14.

(1) Članstvo u klubu prestaje:

 • Zahtjevom člana kluba
 • Odlukom nadležnog tijela kluba
 • Smrću člana kluba

Članak 15.

(1) Klub vodi popis članova.

(2) Popis članova može se voditi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način.

(3) Popis članova obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom       broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja klubu, te datumu šprestanka članstva u klubu.

V. Ustrojstvo i upravljanje poslovima kluba

Članak 16.

(1) Članovi upravljaju klubom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za             razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima kluba te na druge načine utvrđene ovim               Statutom.

Članak 17.

(1) Skupštinu kluba čine svi registrirani članovi kluba na način da svaki član ima pravo na jedan           glas u Skupštini.

Članak 18.

(1) Tijela kluba su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik

a) Skupština kluba

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.

(2) Skupštinu kluba čine svi članovi kluba odnosno izabrani predstavnici pravnih osoba članova             kluba.

Članak 20.

(1) Predstavnik u Skupštini može biti osoba koja je:

(2) Predstavnik pravne osobe člana kluba u Skupštini kluba može biti osoba koja je:

 • državljanin Republike Hrvatske,
 • navršila 18 godina života i ima poslovnu sposobnost,
 • imenovana od strane ovlaštene osobe pravne osobe na način utvrđen unutarnjim aktom pravne osobe.

Članak 21.

(1) Mandat izabranih predstavnika pravnih osoba članova kluba u Skupštini traje četiri (4) godine i         isti može biti ponovno biran.

(2) Naknadno izabranom predstavniku u Skupštini mandat traje do isteka mandata saziva                     Skupštine za koji je izabran.

(3) Iznimno, u slučaju spriječenosti predstavnika u Skupštini da sudjeluje u radu sjednice                       Skupštine, nadležno tijelo pravne osobe koju člana predstavlja može, na temelju pisane odluke,       imenovati zamjenika za tu sjednicu. Mandat zamjenskog člana za tu sjednicu podliježe                     verifikaciji Skupštine.

Članak 22.

(1) Predstavniku u Skupštini mandat može prestat:

 • istekom trajanja mandata na koji je izabran,
 • gubitkom državljanstva Republike Hrvatske,
 • podnošenjem neopozive ostavke,
 • opozivom od strane pravne osobe koju predstavlja,
 • nastupanjem okolnosti zbog kojih više ne može obavljati dužnost,
 • razrješenjem.

Članak 23.

(1) Predsjednik ili zamjenik Predsjednika, najkasnije dva (2) mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja donosi Odluku o pokretanju postupka za izbor predstavnika u Skupštini za sljedeće mandatno razdoblje.

(2) Ako pojedini članovi nisu do vremene određenog odlukom iz stavka 1. ovog članka izabrali predstavnike u Skupštinu, Skupština u novom sastavu počinje s radom ako je odluka o izboru predstavnika dostavilo najmanje dvije trećine članova.

Članak 24.

(1) Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

(2) Svake četvrte godine saziva se redovna izborna sjednica Skupštine.

(3) Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja izabranih članova odnosno predstavnika.

(4) U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovične većine članova ili izabranih predstavnika) daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta. Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3) svih članova ili izabranih predstavnika, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika.

(5) U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine se odgađa za osam dana.

(6) Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mjesto u tijelima i organima kluba javi više kandidata.

Članak 25.

(1) Skupštinu saziva predsjednik kluba ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika:

 • kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 • na temelju zaključka Upravnog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne četvrtine (1/4) članova,
 • na zahtjev Nadzornog odbora.

(2) U slučajevima kada je predsjedniku kluba i zamjeniku predsjednika kluba kao ovaštenom sazivaču Skupštine istekao mandat, te u drugim slučajevima kada oni nisu u mogućnosti sazvati sjednicu Skupštine kluba, istu saziva Nadzorni odbor kluba.

(3) Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima odnosno predstavnicima najmanje sedam (7) dana prije održavanja Skupštine.

(4) Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu ili se predlaže rasprava o statusnim pitanjima (predstanak rada, stečaj, likvidacija, imenovanje i razrješenje likvidatora, udruživanje itd.) materijali za raspravu dostavljaju se najmanje petnest (15) dana prije održavanja Skupštine. U takvim i drugim slučajevima za donošenje odluke potrebna je većina svih članova odnosno izabranih predstavnika u Skupštini kluba.

(5) U izuzetnim slučajevima i situacijama predsjednik odnosno zamjenik predsjednika može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Članak 26.

(1) Skupština kluba obavlja sljedeće poslove:

 • usvaja Statut kluba i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje kluba,
 • bira i razrješava likvidatora kluba,
 • bira i razrješava Predsjednika kluba, članove Upravnog odbora uključivo zamjenika predsjednika kluba, članove Nadzornog odbora, te druga tijela kluba ako tako zbog važnosti predloži Upravni odbor,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice mreže i druge oblike povezivanja kluba,
 • usvaja Plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja izvješće  o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
 • utvrđuje politiku i programsku orijentaciju kluba,
 • utvrđuje smjernice za natjecanje pri dodjeli financijskih sredstava u programima javnih potreba te objedinjuje i usklađuje programe stolnoteniskih aktivnosti,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine kluba,
 • donosi odluke o statusnim promjenama,
 • odlučuje o primanju u članstvo i prestanak članstva u klubu,
 • donosi Poslovnik Skupštine kluba,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba.

b) Upravni odbor

Članak 27.

(1) Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo kluba koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima kluba.

(2) Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Članak 28.

(1) Upravni odbor ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

(2) Uamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika kluba iz redova članova kluba odnosno predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti ponovno birani.

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika kluba članovi su Upravnog odbora po položaju.

Članak 29.

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se u pravilu najmanje jednom u tri (3) mjeseca, a saziva ih predsjednik kluba. U slučaju potrebe sjednice se mogu održavati i češće.

(2) Poziv za sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu sedam (7) dana prije održavanja sjednice.

(3) Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

(4) Sjednica se može održati i putem videolinka ili telefonski.

(5) U slučaju hitnosti može se zatražiti mišljenje članova Upravnog odbora elektronskom poštom. Na temelju dobivenih odgovora i mišljenja sastaviti će se Zapisnik i donijeti zaključak koji se ovjerava na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

(6) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika kluba, sjednicu Upravnog odbora saziva zamjenik predsjednika kluba ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

(7) Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Upravnog odbora na zahtjev:

 • Nadzornog odbora kluba
 • Najmanje četiri (4) člana Upravnog odbora
 • Najmanje jedne petine (1/5) svih članova kluba

Članak 30.

(1) Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

(2) Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova zazočnih članova.

(3) Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 31.

(1) Članovi Upravnog odbora za svoj osobni i zajednički rad odgovorni su  Skupštini kluba.

(2) Skupština u ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

(3) Skupština može opozvati Upravni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.

(4) Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora.

(5) Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti svaki član kluba ili najmanje pet (5) predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.

(6) U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat predstaje i svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik,

(7) U slučaju iz stavka 6. naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata Predsjednika kluba i članova Upravnog odbora kluba.

Članak 32.

(1) Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata što ih donosi Skupština,
 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
 • imenuje i razrješava tajnika kluba,
 • organizira rad i djelovanje kluba između sjednica Skupštine,
 • provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine kluba,

 

 

Leave a Reply