STATUT STOLNOTENISKOG KLUBA “LIBERTAS” DUBROVNIK

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/15) i članka 14. stavka 3., članka 48 i članka 96. stavka 2. Zakona o sportu (NN 11/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) na sjednici Skupštine održanoj dana 7. svibnja 2015. donešen je

STATUT

STOLNOTENISKOG KLUBA “LIBERTAS” DUBROVNIK

I.  Temeljne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Statutom kluba (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv, sjedište, područje djelovanja, cilj i zadaće, djelatnosti, tijela Kluba, način upravljanja, imovina kluba, materijalno -financijsko poslovanje, javnost rada, prestanak rada kluba i druga pitanja značajna za rad STOLNOTENISKOG KLUBA “LIBERTAS” (u daljnjem tekstu: Klub).

II. Naziv, sjedište kluba, pečat i znak

Članak 2.

(1) Naziv kluba je: Stolnoteniski klub “LIBERTAS”

(2) Skaraćeni naziv kluba glasi: STK “LIBERTAS”

(3) Sjedište kluba je u Dubrovniku, Liechtensteinov put 10

Članak 3.

(1) Klub ima svoj pečat.

(2) Pečat je okruglog oblika s ručno ispisanim tekstom STK “LIBERTAS” s reketom i lopticom u sredini.

(3) Klub ima znak.

(4) Znak Kluba je stolnoteniski reket sa stolnoteniskom lopticom u krugu.

Članak 4.

(1) Klub je u svom djelovanju samostalan.

(2) Klub je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Klub zastupa predsjednik.

(2) Odlukom Upravnog odbora kluba mogu se odrediti i druge osobe s pravnim i obavezama u zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 6.

(1) Klub djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

(2) Klub je udruženi član Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

(3) Klub se može učlaniti i u druge sportske udruge i saveze udruga, kada je to u interesu stolnoteniskog sporta i nije u suprotnosti sa Zakonom o sportu.

III. Ciljevi i djelatnost Kluba

Članak 7.

Ciljevi kluba su promicanje, popularizacija i razvoj stolnog tenisa među svim dobnim i spolnim skupinama, utemeljen na odrednicama Zakona o udrugama, Zakona o športu, Pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora, Statutu Hrvatskog stolnoteniskog saveza, drugim zakonima i propisima, te na utvrđenoj politici razvitka sporta i stolnog tenisa u Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji/odnosno njezinom pravnom sljedniku/ i Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

     Djelatnosti kluba obuhvaćaju:

 • programe stolnoteniske aktivnosti djece predškolske dobi i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika i studenata, kao i dio sveukupne kulture za tu dobnu populaciju;
 • poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti, pravednosti, samopoštovanja, i poštivanja drugih, učenje tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje stolnim tenisom, kao dio odgojnih funkcija stolnog tenisa;
 • aktivnost stolnotenisača i stolnotenisačica kroz treninge i natjecanja radi osposobljavanja za postizanje športskih odnosno stolnoteniskih rezultata;
 • stolnotenisko-rekreacijske aktivnosti građana;
 • aktivnosti, poslove i djelatnosti koje se smatraju javnim potrebama u športu i od interesa su za Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvansku županiju / odnosno njezinog pravnog sljedbenika/ i Republiku Hrvatsku;
 • stolnoteniske aktivnosti usmjerene na doprinosu zdravom životu građana, odgoju i obrazovanju, gospodarskom promicanju kluba, kao činitelje razvitka humanih odnosa među ljudima i narodima.

Članak 9.

Stolnoteniska djelatnost Kluba temelji se na dobrovoljnosti, sklonosti i sposobnosti, gospodarskim dostignućima, etičkim i moralnim načelima, znanstvenim i stručnim spoznajama, načelima olimpijskog pokreta, te pravilima športa i stolnog tenisa.

Članak 10.

U ostavarivanju potreba i interesa kluba, kao i u ostarivanju ukupnih aktivnosti u stolnoteniskoj djelatnosti, Klub osobito:

 • sudjeluje u utvrđivanju politike razvitka ukupnog športa i stolnog tenisa u Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji / odnosno njezinom pravnom sljdbeniku / i Republici Hrvatskoj.
 • sustavno djelije na omasovljavanju i unapređivanju stolnog tenisa uopće;
 • daje prijedloge i sugestije odgovarajućim tijelima, koja imaju značenje u ukupnom športskom i stolnoteniskom pokretu;
 • organizira i sudjeluje u natjecanjima na nacijonalnoj i međunarodnoj razini, bilo ekipno ili pojedinačno putem svojih članova;
 • organizira  stalna natjecanja: kvalifikacijske, prvenstvene i druge turnire, kako bi se svakom članu kluba pružilo prigodu da, prema svojoj kategoriji i umijeću sudjeluje u natjecanjima;
 • organizira stolnotenisku obuku članstva i posebice stolnotenisku školu za djecu i mladež;
 • dodjeluje priznanja, nagrade i pohvale;
 • organizira sve ostale poslove od zajedničkog interesa za razvitak stolnog tenisa u Gradu Dubrovniku, Dubrovačko-neretvanskoj županiji / odnosno njezinom pravnom sljedbeniku / i Republici Hrvatskoj;
 • zakonito i uredno vodi financijsko i administrativno poslovanje kluba.

Članak 11.

 

 

Leave a Reply